Skip to content

Corporate Governance

Executive management team

DSC02432

Shougui Liu

Chief Executive Officer

 

Board of Directors

Shougui Liu

Zetao Li

Jiayan Cong

Xiufeng Chen

Changhong Wang